حفاری و اجرای خط لوله انتقال گاز ترش از دریا به پالایشگاه | خاتمه یافته

(طرح توسعه میدان گازی فاز 13 پارس جنوبی)

احجام انجام شده به شرح ذیل می باشند:

مغزه ریزی 60.000 مترمکعب
آرمور 62.000 مترمکعب
خاک برداری 510.000 مترمکعب
شیت پایل کوبی 180 متر طول