عملیات تامین بتن | خاتمه یافته

(طرح توسعه میدان گازی فاز 22-24 پارس جنوبی)

احجام انجام شده به شرح ذیل می باشند:

کلاس 1 (420) 77.000 مترمکعب
کلاس 2و3 (370) 360.000 مترمکعب
کلاس 4 (200) 73.000 مترمکعب
بتن 300 و 350 139.000 مترمکعب