اجرای سیویل عمومی | خاتمه یافته

(طرح توسعه میدان گازی فاز 22-24 پارس جنوبی)

احجام انجام شده به شرح ذیل می باشند:

خاکبرداری 500.000 مترمکعب
خاکریزی 270.000 مترمکعب
آرماتور بندی 7.000 تن
قالب بندی 430.000 مترمربع
بتن ریزی 100.000 مترمکعب