اجرای سیویل صنعتی | خاتمه یافته

(طرح توسعه میدان گازی فاز 22-24 پارس جنوبی)

احجام انجام شده به شرح ذیل می باشند:

خاکبرداری 1.300.000 مترمکعب
خاکریزی 660.000 مترمکعب
آرماتور بندی 11.000 تن
قالب بندی 153.000 مترمربع
بتن ریزی 125.000 مترمکعب