آماده سازی سایت | خاتمه یافته

(طرح توسعه میدان گازی فاز 22-24 پارس جنوبی)

احجام انجام شده به شرح ذیل می باشند:

خاکبرداری 2.900.000 مترمکعب
خاکریزی 6.600.000 مترمکعب