احداث راه های داخلی سایت | خاتمه یافته

(طرح توسعه میدان گازی فاز 22-24 پارس جنوبی)

احجام انجام شده به شرح ذیل می باشند:

خاکبرداری 1.480.000 مترمکعب
خاکریزی 800.000 مترمکعب
اساس 41.000 مترمکعب
زیر اساس 70.700 مترمکعب
آسفالت 162.000 مترمربع