آزاد راه حرم تا حرم محور قم تا گرمسار

میزان پیشرفت فیزیکیخاتمه یافته

احجام کلی

آسفات توپکا

237.000 تن

خط کشی گرم منقطع

600 کیلومتر

خط کشی سرد متصل

600 کیلومتر

آسفالت تراشی (لکه گیری)

207.000 متر مکعب

احجام کلی

خاکبرداری

1.500.000 مترمکعب

خاکریزی

1.500.000 متر مکعب

زیر اساس

650.000 متر مکعب

اساس

300.000 مترمکعب

آسفالت بیندر

400.000 تن

طول پروژه

152 کیلومتر

ابنیه فنی

249 دستگاه