پروژه احداث ایستگاه پمپاژ و خط انتقال پساب فاضـلاب کرمان به کارخانه فولاد زرند ایرانیان | خاتمه یافته

احجام انجام شده به شرح ذیل می باشند:

خاکبرداری 8.200 مترمکعب
آرماتوربندی 461.000 کیلوگرم
قالب بندی 7.600 مترمربع
بتن ریزی 3.180 مترطول
مسیرسازی سامانه انتقال 37 کیلومتر