عملیات اجرای خط OUT FALL

(طرح توسعه میدان گازی فاز 13 پارس جنوبی)

احجام انجام شده به شرح ذیل می باشند:

خاکبرداری 60.000 مترمکعب
خاکریزی 35.000 مترمکعب
قالب بندی  6.000 مترمربع
آرماتور بندی 121 تن
بتن ریزی 1.700 مترمکعب
بالاست 384 عدد
شیت پایل کوبی 110 مترطول
پایپینگ 1.200 مترطول