سامانه انتقال آب | در حال اجرا

طرح ساماندهی آب های مرزی کشور(گرمسیری) قطعه 4

احجام انجام شده به شرح ذیل می باشند:

خاکبرداری 4.100.000 مترمکعب
جوش 3.500 سرجوش
لوله گذاری داخل کانال 4.000 شاخه
حفاری کانال 59.000 متر طول
عایق درونی 1.660 سرجوش
عایق بیرونی 2.070 سرجوش